Planlama Risk değerlendirmesi çalışmaları, risk analizi mevcut mevzuat ve ilgili yerin koşulları çerçevesinde planlanır.

Yaşadığınız yerin güvenliği, risk analizi bizim işimiz.

Site, apartman, bina gibi yaşadığınız yerler ile ilgili, sağlıklı bir risk analizi yapabilmek için risk değerlendirme raporu gerekmektedir. Böyle bir raporun hazırlanması ve oluşturulması için Çalışma Bakanlığının şartları doğrultusunda araştırma ve gözlem yapılmaktadır.

Bu gözlem sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmekte ve çalışmalar sonunda analiz yapılan döneme ait Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Hazırlanmış olan bu rapor sonrasında firmanın risk görülen konularda önlem alması beklenmektedir.

 

Site, apartman veya bina yönetiminde risk değerlendirme raporunda;

 • Risk taşıyan bölgeler ve çalışma alanları,
 • Risk taşıyan faaliyetler ve bağlı olası tehlikeler, Olabilecek potansiyel sonuçlar,
 • Bu faaliyet ve olası tehlikelerle ilgili mevzuat,
 • Bu faaliyetlerdeki risklerin olma olasılığı ve gelecek zararın şiddeti,
 • Bu değerlendirmeler sonucunda çıkan ilk risk puanı, sonuç risk puanı ve risk değeri hesaplanır.

Bina Risk Analizi kapsamında kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırması zorunludur. Apartmanların risk değerlendirmesi kapsamına girebilmesi için sadece bir çalışanının bulunması yeterli olacak.

İşçi (yönetici, kapıcı vb.) çalıştırmayan apartmanlar risk değerlendirmesi yapmak zorunda değil.

İlgili mevzuatta risk değerlendirmesi; işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak tanımlanmıştır.

 

Kat maliklerinin yükümlülüğü;

‘İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

‘Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

‘İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

‘İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  Yaşamın git gide hızlandığı günümüzde komşuluk ilişkileri de buna paralel olarak üzücü bir şekilde gerilemektedir. Apartman yöneticiliği tarafımızdan, profesyonel anlayış ve yaklaşımla sorunlarınızı en aza indirgeyerek yapılmaktadır.

  Adres

  1775 Sokak No:186 Kat:4 Daire:10 Karşıyaka / İZMİR

  Telefon

  +90 505 582 18 42
  +90 505 231 46 86

  Email

  info@yon35.com